صفحه نخست > تدارکات امور گمرکی و انبار داری > مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 4,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

21 - 20

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:
محتوای دوره:
گواهینامه صادره از:
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دوره های مرتبط