صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

   

مدت دوره: 3 روز (24 ساعت)

قیمت: 6,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

18 - 16

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمر
محتوای دوره:

 

  • تعاریف و مفاهیم
  • امنیت اطلاعات و جایگاه آن در سازمان
  • انواع ریسک در حفظ و تبادل اطلاعات
  • روش های شناسایی و مقابله با نقاط نفوذ
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف سخت افزار، نرم افزار و شبکه (از نگاه امنیت)
  • آموزش و نهادینه سازی مفاهیم امنیت اطلاعات در سازمان
  • تشريح الزامات استاندارد  ISO 27001با ديدگاه مميزي
  • مدیریت فرآیند ممیزی بر اساس استانداردISO 27007
  • اجرای اثر بخش ممیزی، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
  • نحوه تدوين گزارش مميزي

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس محمد مهدي واعظی نژاد مدرس دوره: آقای مهندس محمد مهدي واعظی نژاد

سوابق مدرس: