صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011

تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011

   

مدت دوره: 3روز(24 ساعت)

قیمت: 6,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

04 - 02

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت انرژی بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند مميزي و ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت انرژی.
محتوای دوره:
 • مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی
 • مروري بر الزامات استاندارد ISO 50001 ويرايش سال 2011
 • مروري بر مستندات سيستم هاي مديريت انرژی از ديدگاه مميزي
 • آشنائي با استاندارد جديد مميزي ISO 19011  و چارچوب الزامات مطرح در اين استاندارد
 • مديريت مميزي و اصول آن
 • اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نياز يك مميزي
 • پايش و بازنگري يك برنامة مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند مميزي
 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي
 • طراحي چك ليست هاي مميزي
 • اجراي مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 • آمادگي براي مميزي شخص ثالث
گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس میثم مقدسی مدرس دوره: آقای مهندس میثم مقدسی

سوابق مدرس:

 • کارشناس ارشد مهندسی انرژی
 • مشاور سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ( يونيدو) در استقرار سيستم مديريت انرژي در صنايع انرژي بر در ايران
 • مشاور استقرار و مميز سيستم هاي مديريت انرژي در شرکت های مختلف
 • مدرس بیش از 50 دوره و سمینار آموزشی در حوزه مدیریت انرژی در صنایع مختلف