صفحه نخست > رویدادها > مدیریت جبران خدمت کارکنان (نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد)

مدیریت جبران خدمت کارکنان (نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

18 - 17

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش ها و ابزارهای ایجاد عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر رقابت پذیری سازمان و تقویت کسب و کار
محتوای دوره:
  • تئوری های سنجش عملکرد
  • شاخص های اندازه گیری عملکرد
  • تعیین نقش و وزن ارزیابی عملکرد در نظام جبران خدمت ( تدوین استراتژی)
  • عدالت در پرداخت مبتنی بر تئوری انتظار انگیزش
  • انواع روش های جبران خدمت
  • اصول برقراری سیستم پرداخت
  • ساختار پرداخت و جبران خدمت
  • روش های جمع آوری اطلاعات و مقایسه وضعیت
  • ترمیم پرداخت با توجه به استراتژی های منابع انسانی
گواهینامه صادره از: QM ACADEMY
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول مدیریت منابع انسانی
آقای سید اسماعیل یوسفی مدرس دوره: آقای سید اسماعیل یوسفی

سوابق مدرس: