صفحه نخست > دوره های آموزشی > مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

12 - 10

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

06 - 04

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

18 - 17

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

03 - 02

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

24 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

04 - 03

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

06 - 05

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 11

دی

-

بهمن

-

اسفند

13 - 12

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

27 - 26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

26 - 25

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

25 - 24

تیر

-

مرداد

-

شهریور

27 - 028

مهر

-

آبان

-

آذر

19 - 18

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

29 - 28

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

24 - 23

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

26 - 25

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

09 - 08

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

07 - 06

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31

خرداد

01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

07 - 06

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

17 - 16

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

06 - 05

   
   
13
مدت دوره: 8 ساعت (1 روز)
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

01

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

10

بهمن

-

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

14 - 13

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
15
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

20 - 19

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

17 - 16

بهمن

-

اسفند

-

   
   
16
مدت دوره: 2 روز (16ساعت)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

30

آذر

01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
17
مدت دوره: 2روز (16 ساعت)
00 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

2

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
18
مدت دوره: 2 روز (16ساعت)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

14 - 13

بهمن

-

اسفند

-