صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

12 - 11

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

12 - 11

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
6,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

21 - 19

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 25

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره:
7,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

15 - 13

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

22 - 20

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره:
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 12

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 25

اسفند

-