صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت محیط زیست و انرژی

مدیریت محیط زیست و انرژی

   
1
مدت دوره: 32ساعت (3 روز)
6,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

05 - 03

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

07 - 05

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
14,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

22 - 18

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

30 - 26

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

27 - 26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

03 - 02

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
6,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

04 - 02

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

06 - 04

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 24

اسفند

-