صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30

تیر

01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 13

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
14,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 05

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

10 - 06

   
   
3
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

28 - 26

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

04 - 02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24ساعت (3 روز)
4,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

17 - 16

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

22 - 21

شهریور

-

مهر

17 - 16

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-