صفحه نخست > دوره های آموزشی > فناوری و امنیت اطلاعات

فناوری و امنیت اطلاعات

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

11 - 09

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

20 - 18

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05 - 03

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت(5 روز)
17,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

12 - 08

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

23 - 19

دی

-

بهمن

-

اسفند

10 - 06

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

17 - 16

بهمن

-

اسفند

-