صفحه نخست > دوره های آموزشی > دانش مدیریت و تعالی سازمانی

دانش مدیریت و تعالی سازمانی

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 07

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

19 - 17

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

07 - 06

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

31

تیر

01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 26

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

26 - 25

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

10 - 09

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

14 - 13

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

14

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

09

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

31 - 30

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

12 - 11

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره:
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

25 - 24

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

05 - 04

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره:
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

17

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

21

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-