صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت منابع انسانی و امور اداری

مدیریت منابع انسانی و امور اداری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

24 - 23

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

12 - 11

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

03 - 02

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

04 - 03

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

15 - 14

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

27 - 26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

15 - 14

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

18 - 17

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

24 - 23

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

15 - 14

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

21 - 20

خرداد

-

تیر

-

مرداد

26 - 25

شهریور

-

مهر

-

آبان

07 - 06

آذر

-

دی

-

بهمن

12 - 11

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

10 - 09

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

14 - 13

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

16 - 15

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

11 - 10

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

14 - 13

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

31

تیر

01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

28 - 27

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31

خرداد

01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 14

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

23 - 22

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

10 - 09

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

08 - 07

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 11

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
13
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

17 - 16

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

02 - 01

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 8 ساعت(1روز)
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

29

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

09

بهمن

-

اسفند

-