صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

   
1
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
7,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

15 - 13

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 25

آبان

-

آذر

-

دی

21 - 19

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

21 - 20

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

23 - 22

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

22

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

04

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

07

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

05

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

26 - 25

شهریور

-

مهر

-

آبان

11 - 10

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 25

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره:
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

08 - 07

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

06 - 05

دی

-

بهمن

-

اسفند

-