صفحه نخست > دوره های آموزشی > بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

04 - 03

تیر

-

مرداد

-

شهریور

23 - 22

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

10 - 09

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

30

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

19 - 18

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

19 - 18

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

08 - 07

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

24 - 23

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

23 - 22

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

09 - 08

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
6,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

19 - 17

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 11

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

12 - 10

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

10

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

07

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

22 - 21

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

21 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

17 - 16

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-