صفحه نخست > دوره های آموزشی > تدارکات امور گمرکی و انبار داری

تدارکات امور گمرکی و انبار داری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

28 - 27

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

16 - 15

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

07 - 06

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

24 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

21 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

21 - 20

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره:
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

11 - 10

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

31

مهر

01

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

02 - 01

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

12 - 11

شهریور

-

مهر

-

آبان

04 - 03

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

09 - 08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

20 - 19

مرداد

-

شهریور

-

مهر

24 - 23

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 8 ساعت(1روز)
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

21

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

12