صفحه نخست > دوره های آموزشی > فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

   
1
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

29 - 28

شهریور

-

مهر

-

آبان

07 - 06

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

24 - 23

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

30

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

22 - 21

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

16 - 15

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

26 - 25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

12 - 11

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

18 - 17

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

28 - 27

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31

خرداد

01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

10 - 09

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

20 - 19

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

30 - 29

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 08

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

14 - 13

بهمن

-

اسفند

-