صفحه نخست > دوره های آموزشی > حقوق

حقوق

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

18 - 17

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 14

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

06 - 05

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 11

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

18 - 17

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

18 - 17

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

05 - 04

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

15 - 14

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

18 - 17

بهمن

-

اسفند

-