صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

   
1
مدت دوره: 32 ساعت (4 روز)
7,650,000 ريال
   
   

فروردین

31 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

11 - 08

تیر

22 - 19

مرداد

19 - 16

شهریور

16 - 13

مهر

06 - 03

آبان

11 - 08

آذر

09 - 06

دی

14 - 11

بهمن

19 - 16

اسفند

17 - 14

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
14,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31 - 04

خرداد

-

تیر

-

مرداد

29

شهریور

02

مهر

-

آبان

25 - 21

آذر

-

دی

28 - 24

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
9,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

21 - 17

خرداد

-

تیر

15 - 11

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 23

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

12 - 08

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 32ساعت (4 روز)
7,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

14 - 11

خرداد

25 - 22

تیر

-

مرداد

05 - 02

شهریور

30 - 27

مهر

20 - 17

آبان

25 - 22

آذر

30 - 27

دی

21 - 18

بهمن

-

اسفند

10 - 07

   
   
5
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

12 - 10

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

09 - 07

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

26 - 24

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

04 - 02

بهمن

-

اسفند

-