ثبت نام دوره تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.