قوانین و مقررات

در صورت انصراف شرکت کنندگان تا حداکثر 7 روز کاری قبل از برگزاري دوره، شهريه بصورت كامل قابل استرداد بوده و یا امکان انتقال جهت استفاده در سایر دوره های آموزشی را دارد. در غير اين صورت موسسه IMQ Academy ، جزوات آموزشي دوره ثبت نام شده را براي شركت كنندگان ارسال نموده و صرفا 50% شهريه قابل استرداد یا انتقال به سایر دوره ها می باشد.